آرشیو برچسب ها : سلول بنیادی

سلول بنیادی اگر به مطالعه فیزیولوژی سلول بپردازیم ،در می یابیم که سلول ها دارای دو توانایی جدا از هم می باشند ،قدرت تکثیر و قدرت تمایز . قدر تکثیر و قدرت تمایز دو فعالیت تقریبا متضاد می باشند ،بدین معنی که اگر سلول وارد فاز تکثیر شود تمایز آن متوقف گردیده و اگر وارد […]

تماس با پزشک