بیماری های زنان

ماموگرافی

ماموگرافی در  ماموگرافی پستان بیمار ،طی نوعی تست مبتنی بر دوز پایین اشعه ایکس بررسی می گردد . نتیجه این تست بر فیلم اشه ایکس ثبت می شود و یا مستقیما وارد کامپیوتر می شود و متخصصی به نام رادیولوژیست آن را بررسی می کند . ماموگرافی  به پزشک متخصص زنان امکان می دهد تا تغییرات […]

Call Now Button